مراقبت از نوزادان

۱۰ نکته مهم مراقبت نوزاد تازه متولد شده

-بغل کردن کودکاگر مدت زیادی ست که از نوزادان مراقبت نکرده اید، احتمالا باید اصول آن را یاد بگیرید. در اینجا چند اصول اساسی برای بغل کردن نوزاد وجود دارد: قبل از دست ز...